Polish School Glasgow C.I.C., company number SC498672; registered office: 28 Carleston St, Flat
1/2 , G21 1TA, Glasgow, info@polskaszkolaglasgow.co.uk, tel.07496212976, 07496143725
September 2023.
Polityka prywatności oraz plików cookies („Polityka prywatności”)
Niniejsza Polityka prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających serwis
oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Jest ona również
spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).
Właściciel serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności
użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności jest
udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.
Właściciel serwisu zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom
korzystającym z serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym
wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy
RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie
tych danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek
działań osób odwiedzających serwis.
Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte
w niniejszej Polityce prywatności. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość
wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.
1. Informacje ogólne, pliki cookies.
1. Właścicielem i operatorem serwisu jest Polska Szkoła w Glasgow (Polish School
Glasgow CIC) z siedzibą w 28 Carleston Street, Flat ½, Glasgow, zarejestrowana w
Companies House pod numerem SC498672 .Zgodnie z przepisami RODO, właściciel
serwisu jest również Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu
(„Administrator”).
2. W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten
sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu, jak również podejmuje działania
remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności Administrator nie przetwarza danych
osobowych w rozumieniu RODO.
3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich
zachowaniu w następujący sposób:
1. serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies.
Polish School Glasgow C.I.C., company number SC498672; registered office: 28 Carleston St, Flat
1/2 , G21 1TA, Glasgow, info@polskaszkolaglasgow.co.uk, tel.07496212976, 07496143725
September 2023.
2. poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w
formularzach dostępnych na stronach serwisu.
3. poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora
hostingowego.
4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
5. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników
serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj
przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego,
wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których
nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi,
nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.
6. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych.
Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności
obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu zachęca do zapoznania się
przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron
internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów
internetowych.
7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.
8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika
serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na
każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
9. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies,
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć,
3. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o
sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników serwisu,
4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom serwisu treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
Polish School Glasgow C.I.C., company number SC498672; registered office: 28 Carleston St, Flat
1/2 , G21 1TA, Glasgow, info@polskaszkolaglasgow.co.uk, tel.07496212976, 07496143725
September 2023.
5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
użytkownika serwisu ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika serwisu, np. w
zakresie wybranego języka.
10. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony
internetowej, wylogowania się przez użytkownika serwisu lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika serwisu przez czas, który jest określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika serwisu.
11. W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym użytkownika serwisu. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w
wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te
mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w
sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie
użytkownika serwisu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej.
12. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych serwisu.
13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
2. Przetwarzanie danych osobowych, informacje o formularzach.
1. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora:
1. w przypadku gdy użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w
serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO) albo
2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik
serwisu (art. 6 ust.l lit. b RODO), w przypadku, gdy serwis umożliwia zawarcie umowy
między Administratorem a użytkownikiem serwisu.
2. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie
dobrowolnie podane przez użytkowników serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe
użytkowników serwisu wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów określonych w punkcie 1
lit. a i b powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia
zgody przez użytkownika serwisu. Brak podania danych przez użytkownika serwisu może w
niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych
jest niezbędne.
3. W ramach formularzy zamieszczonych w serwisie lub w celu wykonywania umów
możliwych do zawarcia w ramach serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe
Polish School Glasgow C.I.C., company number SC498672; registered office: 28 Carleston St, Flat
1/2 , G21 1TA, Glasgow, info@polskaszkolaglasgow.co.uk, tel.07496212976, 07496143725
September 2023.
użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
login, hasło.
4. Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez użytkownika
serwisu, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym
z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w punkcie 1 lit. a i
b powyżej.
5. Dane podane w formularzach zamieszczonych w serwisie są przetwarzane w celach
wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane
przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane
dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.
6. Użytkownik serwisu, w przypadku gdy serwis posiada takie funkcjonalności, poprzez
zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić
zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku gdy użytkownik
serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie.
Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest
realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres właściciela serwisu stosownego
żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.
7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie
realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o
posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej
(w szczególności Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j. b. r. – NASK), serwisów
obsługujących płatności lub też innym podmiotom, z którymi Administrator w takim zakresie
współpracuje.
8. Dane osobowe użytkowników serwisu są przechowywane w bazie danych, w której
zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
zgodne z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach.
9. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w serwisie został zakończony
ze względu na niedozwolone korzystanie z usług serwisu, Administrator może odmówić
usunięcia danych osobowych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji.
Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. z dnia 15 października 2013 r., Dz.
U. z 2013 r., poz. 1422). Odmowa usunięcia danych osobowych użytkowników serwisu przez
Administratora może również nastąpić w innych przypadkach przewidzianych przepisami
prawa.
10. W wypadkach prawem przewidzianych Administrator może udostępniać część danych
osobowych użytkowników serwisu osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw
osób trzecich.
11. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom serwisu
listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie oraz o zmianach
Polish School Glasgow C.I.C., company number SC498672; registered office: 28 Carleston St, Flat
1/2 , G21 1TA, Glasgow, info@polskaszkolaglasgow.co.uk, tel.07496212976, 07496143725
September 2023.
w niniejszej Polityce prywatności. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o
charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji
handlowych, o ile użytkownik serwisu wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o
charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i
wychodzących z konta systemowego.
3. Uprawnienia użytkowników serwisu dotyczące ich danych osobowych. Zgodnie z
art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi serwisu przysługują następujące prawa.
1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia,
czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do
uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane
dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia
dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki
usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane;
2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec
przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
w następujących przypadkach:
1. Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy
2. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
3. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące,
które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu
administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane
osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane
przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie
Polish School Glasgow C.I.C., company number SC498672; registered office: 28 Carleston St, Flat
1/2 , G21 1TA, Glasgow, info@polskaszkolaglasgow.co.uk, tel.07496212976, 07496143725
September 2023.
możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i
wolności innych.
6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której
dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Realizacja powyższych uprawnień użytkowników serwisu może następować odpłatnie w
przypadkach, gdy stosowne przepisy prawa to przewidują.
W przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia przez użytkownika
serwisu, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z
obowiązującym prawem, użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
4. Informacje dotyczące logów serwera.
1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator serwisu
przechowuje zapytania http/https kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o
niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz
informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:
1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http/https o ile jest
możliwa,
3. nazwa użytkownika serwisu podawana w procesie autoryzacji (logowania),
4. czas nadejścia zapytania,
5. kod odpowiedzi http/https,
6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer link) –
w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
8. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika serwisu,
9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http/https.
Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w
ramach serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator serwisu
okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu
odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron
nie zawiera błędów, itp.
2. Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako
materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w
nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty
powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji
zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w
administrowaniu serwisem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech
identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Polish School Glasgow C.I.C., company number SC498672; registered office: 28 Carleston St, Flat
1/2 , G21 1TA, Glasgow, info@polskaszkolaglasgow.co.uk, tel.07496212976, 07496143725
September 2023.